Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI TURYSTYKA DLA SMYKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE

1.    Wynajmujący to właściciel wypożyczalni Małgorzata Stadnik-Maga, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Stadnik-Maga TURYSTYKA DLA SMYKA, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5941558062, REGON: 389424780, adres poczty elektronicznej: turystykadlasmyka@gmail.com, nr telefonu kontaktowego: +48504596142,

2.    Siedziba wypożyczalni znajduje się w Pełczycach przy ul. Jeziornej 8/1.

3.    Klient – to pełnoletnia osoba korzystająca z usług Wypożyczalni sprzętu turystycznego

4.    Sprzęt – ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sprzęcie należy przez to rozumieć przyczepkę rowerową, fotelik rowerowy, nosidło turystyczne lub inny sprzęt będący przedmiotem najmu, który znajduje się w ofercie wypożyczalni. Sprzęt może być nowy lub używany.

5.    Strona wypożyczalni turystykadlasmyka.pl umożliwia Klientom zapoznanie się ze sprzętem oraz akcesoriami dla dzieci, którymi dysponuje wypożyczalnia Turystyka dla smyka. Treści wyświetlane na stronie wypożyczalni turystykadlasmyka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia współpracy.

6.    Regulamin wypożyczalni jest integralną częścią umowy najmu - zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu prezentowanego na stronie wypożyczalni turystykadlasmyka.pl następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.

II. REZERWACJA SPRZĘTU

1.    Rezerwacja sprzętu jest podstawą do dokonania wypożyczenia.

2.    Rezerwacja sprzętu może być dokonana

- drogą mailową: turystykadlasmyka@gmail.com - telefonicznie: +48504596142

3.    Po dokonaniu rezerwacji należy zaczekać na potwierdzenie dostępności sprzętu w wybranym terminie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na podany adres e-mail wraz z wyszczególnieniem sprzętu, całkowitym kosztem Najmu, wysokością kaucji.

4.    Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie, aby rezerwacja została potwierdzona, należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 zł na konto bankowe wypożyczalni: PEKAO 94 1240 1138 1111 0011 0727 8381 . Opłata jest liczona na poczet opłaty za wypożyczenie.

5.    Anulowanie rezerwacji musi nastąpić nie później niż 2 dni przed wypożyczeniem (zaliczka zostanie zwrócona). Po tym czasie w przypadku nieodebrania sprzętu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

III. NAJEM SPRZĘTU (umowa, instrukcja, wydanie Klientowi)

1.    Aby wypożyczyć sprzęt należy dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej.

2.    Przed podpisaniem umowy, Klient zobowiązany jest przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, wpłacić kaucję i opłatę za wypożyczenie.

3.    Jeśli w momencie przekazania Klientowi, wypożyczany sprzęt posiada jakiekolwiek wady lub uszkodzenia (jeśli takowe występują) zostają one przedstawione i spisane w Umowie Najmu.

4.    Wydanie sprzętu nastąpi po udzieleniu krótkiego instruktażu jak prawidłowo montować i używać sprzęt. Podpisanie umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z  w/w instrukcją.

5.    Wypożyczony sprzęt, jeśli nie ustalono inaczej, jest wydawany Klientowi i przez niego zwracany w siedzibie Wynajmującego. Na życzenie Klienta i po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym może dokonać montażu i demontażu przyczepki rowerowej, fotelika rowerowego lub innego sprzętu w miejscu ustalonym przez Klienta, ewentualna opłata ustalana jest indywidualnie.

IV. CZAS NAJMU

1.    Minimalny czas wynajmu to 1 doba.

2.    Klient decyduje, na jaki okres wypożycza przedmiot podpisując umowę najmu.

3.    Doba rozpoczyna się od momentu wynajęcia do momentu oddania sprzętu, co jest potwierdzone zapisem w umowie najmu.

4.    Istnieje możliwość wcześniejszego odebrania sprzętu (po godz. 18:00 dzień poprzedzający) lub późniejszego zwrotu (do godz. 10:00 dzień następujący po wypożyczeniu) po wcześniejszym uzgodnieniu z Wypożyczającym. W przypadku dokonania osobistego odbioru zamówionego sprzętu po godz. 18.30, cena za okres jego wypożyczenia jest naliczana dopiero od następnego dnia. Cena za okres wypożyczenia nie obejmuje dnia, w którym sprzęt został zwrócony, jeżeli zwrot ten został dokonany do godziny 10:00 (Nie dotyczy to przypadków wypożyczenia po godz. 18:30 i zwrotu dnia następnego do godz. 10:00 – w tym przypadku cena naliczana jest tak jak za cały dzień wypożyczenia.)

5.    Okres wynajmu może zostać przedłużony przez Klienta wyłącznie za zgodą Wynajmującego, poprzez zgłoszenie Wynajmującemu informacji telefonicznej pod numerem tel. +48504596142 lub poprzez e-mail turystykadlasmyka@gmail.com w terminie nie krótszym niż 48h przed końcem okresu najmu. Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić opłatę za przedłużony okres Najmu sprzętu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu najmu.

6.    W przypadku samoistnego przedłużenia okresu najmu przez Klienta bez uprzedniego powiadomienia i zgody Wynajmującego, Wynajmujący obciąży Klienta karą finansową za każdą dobę zwłoki dotyczącej oddania sprzętu. Kara będzie stanowić wynagrodzenie liczone w wysokości opłaty jak za pierwszą dobę okresu Najmu pomnożone przez ilość dni zwłoki. Wysokość kary zostanie potrącona z kaucji pobranej od Klienta za wypożyczony sprzęt.

7.    W przypadku skrócenia okresu najmu przez Klienta z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, wpłacona kwota wynagrodzenia nie podlega zwrotowi Klientowi.

V. OPŁATY ZA NAJEM

1.    Za wynajmowany sprzęt Wynajmujący pobiera od Klienta kaucję zwrotną. Kaucja wpłacana jest przez Najemcę gotówką w dniu wydania sprzętu przez Wynajmującego.

2.    Kaucja podlega zwrotowi w przypadku oddania przez Klienta sprzętu który nie uległ całkowitemu zniszczeniu, uszkodzeniu lub nie został utracony.

3.    Należność za wypożyczenie oraz kaucja pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.

4.    Kwotę za wypożyczenie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami można uiścić w następujący sposób:

·       przez Internet – korzystając z funkcji płatności na stronie internetowej turystykadlasmyka.pl,

·       przelewem na konto bankowe PEKAO 94 1240 1138 1111 0011 0727 8381

·       osobiście – dokonując płatności gotówką przy odbiorze zamówionego sprzętu

5.    Płatności dokonuje się w polskich złotych.

VI. TESTOWANIE SPRZĘTU PRZED ZAKUPEM

1.    Myślą Państwo o zakupie przyczepki rowerowej lub innego sprzętu dostępnego w ofercie www.turystykadlasmyka.pl , ale nie jesteście do końca pewnym jaki model będzie najbardziej dopasowany do waszych potrzeb. Wypożyczalnia Turystyka dla smyka daje możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem, jest to okazja do sprawdzenia jaki model będzie dla Państwa najlepszy.

VII. DESKI SUP

1.    W przypadku wypożyczania desek SUP wraz z wyposażeniem (wiosła, deski, kamizelki asekuracyjne) Klient zobowiązuje się do przestrzegania  Regulaminu wypożyczalni Turystyka dla smyka ponadto:

·       Klient wypożyczający deskę SUP deklaruje, że potrafi pływać i wypożycza sprzęt pływający na własną odpowiedzialność.

·       Klient wypływający deską SUP jest zobowiązany posiadać kamizelkę asekuracyjną i przypiąć leash do deski.

·       Osobom w stanie nietrzeźwym deska SUP nie zostanie wypożyczona, osoby te nie mogę przebywać na deskach SUP w charakterze pasażerów.

·       Klient może zabrać ze sobą na deskę SUP osobę niepełnoletnią przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i na własną odpowiedzialność.

·       Klient odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

·       Klient zobowiązany jest do zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1.    Po podpisaniu umowy najmu i wydaniu Sprzętu, odpowiedzialność za ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Sprzętu przechodzi na Klienta.

2.    W przypadku zniszczenia, trwałego zabrudzenia bądź utraty/kradzieży przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia sprzętu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według stanu z dnia wypożyczenia i cen rynkowych w dniu jego zwrotu, lub cen rynkowych w dniu, w którym zwrot miał nastąpić. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich złotych, w ciągu 1 dnia od upływu okresu wypożyczenia przedmiotu.

3.    W przypadku uszkodzenia Sprzętu lub jego utraty kaucja zaliczana jest na poczet zwrotu kosztów naprawy lub kupna nowego.

4.    Jeśli Sprzęt został trwale zabrudzony lub uszkodzony, pobiera się dodatkową kwotę, która pokryje koszt naprawy Sprzętu lub wymianę podzespołów na nowe; w przypadku, gdy koszty te będą mniejsze niż wysokość kaucji, różnicę zwraca się Klientowi.

5.    Nie dopuszcza się jakichkolwiek napraw dokonywanych przez lub na zlecenie Klienta przez osoby trzecie. Każdy przypadek należy konsultować bezpośrednio z Wynajmującym.

6.    Klient ma obowiązek zwrotu czystego Sprzętu, w terminie określonym w umowie (lub uzgodnionym w innej formie) oraz w niepogorszonym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego Sprzętu pobiera się dodatkową opłatę (pobieraną z kaucji) w wysokości w zależności od kosztów czyszczenia.

7.    Dopuszcza się użytkowanie przez osoby trzecie przy czym pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu ponosi Klient.

8.    Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, wynikające z użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin wypożyczalni Turystyka dla smyka z dnia 01.06.2022